Read

Общи Условия

Общи Условия на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД

За предоставяне на услуги: 

 1. Изработка на сайт
 2. Изработка на Онлайн магазин
 3. Онлайн Маркетинг и реклама
 1. Общи разпоредби 1. Тези Общи условия се прилагат при предоставяне на услуги от Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД със седалище и адрес на управление – град Пловдив 4000, бул. Александър Стамболийски 35, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: BG205324638, наричано по-долу Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД, на физически или юридически лица, наричани по-долу Клиентите. 2. Общите условия представляват предварително установени разпоредби, които уреждат отношенията между Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД и Клиентите по договор за предоставяне на услуги. 3. Общите условия пораждат правно действие между страните, след като Клиентът заяви писмено, че приема Общите условия. 4. Страните в писмен договор могат да уговарят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в писмен индивидуален договор и имат действие само за конкретната сделка. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.
 2. Услуги, предоставяни от Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД на Клиентите 2. Уеб Дизайн, Уеб програмиране, Поддръжка на сайт и Реклама

2.1. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД предоставя услуги по Уеб Дизайн и Уеб програмиране, както следва:

 • Динамични PHP страници;
 • База данни MySQL, MSSQL, FireBird;
 • Corporate Identity – изработено от нас или предоставено от клиента;
 • Графични обекти – до 100 бр. (снимков материал, илюстрации, графики);
 • JavaScript и CSS ефекти и менюта;
 • Оптимизация за търсачки;
 • Мултиезични сайтове – автоматично разпознаване на посетителя по местонахождение и смяна на съответния език, ръчна смяна на език, добавяне на допълнителни езици;
 • Уеб магазин – интеграция на в Facebook на нов или съществуващ сайт, различни начини за плащане, връзка с платени реклами;
 • Унифициране на изгледа при основните браузъри;
 • Редакция на съдържание;
 • Блог;
 • Изработка на карти за локация (Google Maps)

2.2. Обхвата на работите се дефинира в индивидуалния договор или в приложение, представляващо неразделна част от него.

Когато за задание се използва оферта на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД, същата се прилага към индивидуалния договор, подписана от представител на Клиента, и има стойност на задание за обхвата на работите, които Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД е длъжен да извърши;

2.3. Заданието обхваща следните базисни параметри:

 • Базова страница- екран от Интернет сайт с големина не изискваща скролиране при резолюция на екрана до 1280x1024px, реализирана с ресурсите на HTML;
 • Динамична страница- екран от Интернет сайт генериран динамично чрез PHP код изпълняван на сървъра;
 • Ниво на сложност- сложност на уеб дизайна или програмирането, дефинирано от Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД чрез примерни реализирани проекти;
 • Модул- предварително програмирана част от сайта, която извършва определена функционалност в рамките на целият сайт и се заплаща еднократно;
 • Базова структура- предварително програмирана структура на Интернет сайт със зададени местоположения на основните навигационни елементи;
 • Графичен дизайн- предварително проектиран дизайн на Интернет сайта, с предложение за разположение на основните навигационни елементи, цветове и структура на информацията;
 • Хостинг – пространство за функциониране на Интернет сайта с гарантирана видимост и надеждност, което се заплаща на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД в съответствие с индивидуалния договор;

2.4. Процес на изработка на Интернет страница

 • Клиентът следва да предостави концепция, очертаваща основни насоки за разработка (напр.лого, шрифт, цветове, меню, връзки, препратки и пр.), и всички изходни материали, касаещи дизайна и функционални изисквания за разработването на Интернет страницата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписване на индивидуалния договор;
 • Въз основа на заданието на клиента и предоставените от него материали, Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД изготвя сайта в срок от 30 (тридесет) работни дни, освен ако в индивидуалния договор не е посочен друг срок.
 • Изготвените проекти се обсъждат на среща по покана на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД, на която присъстват представители на двете страни. Клиентът избира един от двата проекта за дизайн и евентуално заявява промени по същия, ако прецени това за необходимо. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД извършва необходимите промени/ корекции по избрания проект в рамките на 10 работни дни. Заявените промени по проекта не следва да надхвърлят като обем общо 8 (осем) работни часа на програмист, респ. дизайнер. Положената работа над този обем се заплаща допълнително според цената на човекочас, посочена в индивидуалния договор. Сумата е дължима към момента на извършване на окончателното разплащане съгласно индивидуалния договор.
 • Ако Клиентът не се яви или не изрази мнение кой от проектите предпочита, правото да стори това преминава върху Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД. В този случай Клиентът не може да отправя претенции за извършване на промени по избрания проект, освен ако Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД не прецени друго.
 • Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД предава изработеното (разработена Интернет страница) на Клиента на магнитен носител или изпраща същото на електронната поща на Клиента.
 1. Цена и начин на плащане

1. Цената на услугите, описани по-горе, се посочва в индивидуалния договор между страните въз основа на определените от Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД единични цени за отделните видове услуги и съобразно обхвата на договорените работи.

2. Ако в индивидуалния договор изрично не е посочено друго, се приема, че цената е с включен Данък върху добавената стойност.

3. Дължимата цена се заплаща по начина и в сроковете, посочени в индивидуалния договор. Ако в същия няма изрична уговорка за срока на плащане, цената е дължима както следва:

 • Уеб Дизайн и Уеб програмиране – половината от цената на услугата се заплаща към момента на подписване на индивидуалния договор, а останалата половина се заплаща към момента на предаване на изработеното на Клиента.
 • Плащането на цената се извършва по банков път, съответно по банковата сметка на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД, чрез ePay, на касите на EasyPay, чрез PayPal, на изплащане с TBI.
 1. Срок на индивидуалния договор. Прекратяване и неизпълнение.

1. Срокът на индивидуалния договор се посочва в същия.

2. При индивидуални договори с продължително изпълнение, ако Клиентът не изпрати известие до Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД най- късно 1 (един) месец преди изтичане на срока му, се счита че същият е продължен за срок от 1 година при същите условия и при цена, индексирана по реда на р. III, т. 5.

3. Известието следва да бъде изпратено чрез препоръчано писмо или предадено лично в деловодството на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД.

4. Всяка от страните има право да развали/ прекрати индивидуалния договор, ако насрещната страна виновно не изпълнява свои задължения по него. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД има право да развали индивидуалния договор едностранно без предизвестие, в случай на забава за плащане от Клиента с повече от 15 дни.

 1. Права и задължения на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД

1. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД предоставя услугите на Клиента съгласно Общите условия и уговореното в индивидуалния договор.

2. Всички услуги, предлагани от Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД, могат да бъдат използвани от Клиентите само и единствено за развиване на дейност, която не е забранена от закона и не противоречи на морала и добрите нрави. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД си запазва правото да откаже/ прекрати предоставянето на услуги, ако има основателни съмнения, че Клиентът не спазва или няма да спази тези изисквания.

3. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност за причинени вреди на другата страна, дължащи се на случайно събитие или непреодолима сила. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД носи отговорност за причинени вреди на другата страна само в случаите на проявена груба небрежност или умисъл. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД носи отговорност до размера на полученото възнаграждение от Клиента.

 • Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД е единствен и изключителен притежател на всички авторски и сродни права върху услуги и продукти, разработени от дружеството по задание на Клиента, освен ако в индивидуалния договор не е уговорено друго. Това важи независимо от размера или начина на уговореното плащане. Всички изображения, данни и програми, използвани при предоставянето на услугите, остават собственост на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД.
 • На Клиента се предоставя правото да използва изображения, данни и програми, използвани при предоставянето на услугите от страна на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД само и единствено за определените с индивидуалния договор цели. На Клиента не е позволено, без изричното и предварително съгласие на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД, да използва предоставените услуги/ продукти за други цели , извън индивидуално договорените или да допуска използването им от трети лица.
 • Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД има право да оптимизира съдържанието на предоставяните услуги по всяко време, вкл. да изменя и оптимизира предоставен софтуер на Клиента, ако това се налага по технически причини.
 1. Права и задължения на Клиента

1. Клиентът е длъжен да заплаща цената на услугите в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в индивидуалния договор.

2. Клиентът се задължава:

 • да пази като строго поверителни всички подробности относно преговорите, довели до сключването на индивидуалния договор и неговите условия, както и всяка информация, отнасяща се до Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД или неговия бизнес, станала му известна в хода на преговорите, изпълнението на договора или по друг начин ;
 • да действа добросъвестно за запазване на имиджа и репутацията на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД и неговия бизнес;
 • да се въздържа от каквито и да било изявления, разкриване на информация или твърдения, както и от каквито и да било други действия, публични или частни, които биха могли да представят Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД в отрицателна светлина.
 • Клиентът се задължава да не допуска неоторизиран достъп на трети лица до софтуер и услуги на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД.

3. В случай на констатирани грешки проблеми на предоставяните услуги или софтуер, Клиентът трябва да се обърне своевременно към Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД и да са следва предоставените му указания. Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД не носи никаква отговорност, ако подобни грешки проблеми на предоставяните услуги или софтуер се дължат на намесата на трети лица.

 1. Заключителни разпоредби

1. Индивидуалният договор и Общите условия се прилагат и тълкуват в съответствие с българското право.

2. Страните ще направят добросъвестни усилия да разрешат евентуални спорове между тях по пътя на преговорите.

3. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени доброволно, ще бъдат разрешавани от родово компетентния съд по седалището на Е ЕНД М ДИЗАЙН ЕООД.

4. Ако която и да било клауза на индивидуалния договор или на Общите условия бъде прогласена или се окаже недействителна, незаконна или неприложима, като цяло или в някоя нейна част, тогава действителността, законността и приложимостта на останалите клаузи ще продължи пълното си действие, без да бъдат засегнати. Страните се задължават да заместят недействителната клауза с клауза, която максимално по своята икономическа логика се доближава до недействителната клауза.

5. Всички изменения и допълнения на индивидуалния договор следва да бъдат в писмена форма.

6. Тези Общи условия влизат в сила от 01.07.2016г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.